نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۸۴۱۱۱۳
شماره ثابت
۳۳۳۳۶۴۳۴۰ - ۳۳۳۳۶۴۳۴۲ ۰۸۴
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
33.61
عرض جغرافیایی
46.39
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۳۳۳۳۶۴۳۴۰ - ۳۳۳۳۶۴۳۴۲ ۰۸۴
نام مدیریت
شهر
ایلام
استان
ایلامگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد