نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۳۱۱۱۳۳
شماره ثابت
۰۳۱۳۳۳۳۸۰۰۴
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
32.63
عرض جغرافیایی
51.69
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۰۳۱۳۳۳۳۸۰۰۴
نام مدیریت
شهر
اصفهان
استان
اصفهانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد