نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۳۱۱۱۱۳
شماره ثابت
۶۶۱۷۲۰۰ - ۶۶۱۷۲۰۱ - ۶۶۱۷۲۰۲ ۰۳۱
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
32.64
عرض جغرافیایی
51.68
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۶۶۱۷۲۰۰ - ۶۶۱۷۲۰۱ - ۶۶۱۷۲۰۲ ۰۳۱
نام مدیریت
شهر
اصفهان
استان
اصفهانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد