نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۴۵۲۵۲۹
شماره ثابت
۳۲۷۸۸۰۱۱ - ۳۲۷۸۸۰۱۲ - ۳۲۷۸۸۰۱۳ ۰۴۵
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
39.57
عرض جغرافیایی
47.92
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۳۲۷۸۸۰۱۱ - ۳۲۷۸۸۰۱۲ - ۳۲۷۸۸۰۱۳ ۰۴۵
نام مدیریت
شهر
پارس آباد
استان
اردبیلگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد