نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۴۵۱۱۱۸
شماره ثابت
۳۳۶۲۰۲۱۰ - ۳۳۶۱۳۴۹۸ - ۳۳۶۱۲۹۰۰ ۰۴۵
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
38.24
عرض جغرافیایی
48.29
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۳۳۶۲۰۲۱۰ - ۳۳۶۱۳۴۹۸ - ۳۳۶۱۲۹۰۰ ۰۴۵
نام مدیریت
شهر
اردبیل
استان
اردبیلگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد