نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۴۴۱۴۸۲۴
شماره ثابت
۰۴۴۴۲۳۳۵۸۴
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
36.66
عرض جغرافیایی
46.56
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۰۴۴۴۲۳۳۵۸۴
نام مدیریت
شهر
شاهین دژ
استان
آذربایجان غربیگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد