نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۴۴۱۴۴۴۳
شماره ثابت
۴۴۳۳۴۴۰۰ - ۴۴۳۲۸۵۳۹ - ۴۴۳۲۸۵۴۱ ۰۴۴
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
37.50
عرض جغرافیایی
45.07
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۴۴۳۳۴۴۰۰ - ۴۴۳۲۸۵۳۹ - ۴۴۳۲۸۵۴۱ ۰۴۴
نام مدیریت
شهر
سردشت
استان
آذربایجان غربیگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد