نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۴۱۲۱۱۱
شماره ثابت
۳۷۶۳۱۴۵۶ ۰۴۱
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
38.00
عرض جغرافیایی
46.31
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۳۷۶۳۱۴۵۶ ۰۴۱
نام مدیریت
شهر
عجب شیر
استان
آذربایجان شرقیگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد