نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۴۱۱۱۲۴
شماره ثابت
۳۵۵۱۳۷۹۷ - ۳۵۵۱۳۷۹۸ - ۳۵۵۱۸۱۰۵ ۰۴۱
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
38.04
عرض جغرافیایی
46.20
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۳۵۵۱۳۷۹۷ - ۳۵۵۱۳۷۹۸ - ۳۵۵۱۸۱۰۵ ۰۴۱
نام مدیریت
شهر
تبریز
استان
آذربایجان شرقیگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد