نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۲۶۱۱۳۷
شماره ثابت
۳۲۲۵۴۵۰۴ - ۳۲۲۵۴۵۰۵ - ۳۲۲۴۲۶۱۰ ۰۲۶
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
35.85
عرض جغرافیایی
50.92
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۳۲۲۵۴۵۰۴ - ۳۲۲۵۴۵۰۵ - ۳۲۲۴۲۶۱۰ ۰۲۶
نام مدیریت
شهر
کرج
استان
البرزگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد